Home » Wat doen wij voor u?

Wat doen wij voor u?

Crime Management biedt je 3 verschillende oplossingen

 


1. Assistentie managementoverleg:

U wenst een specifiek en gekend probleem met ons te bespreken en samen met ons een oplossing te zoeken maar u wenst zelf de oplossing uit te werken en te implementeren.

  • U heeft een veiligheidsprobleem en u wenst bijstand en deskundig advies op uw managementvergadering om tot een oplossing te komen. Wij  helpen u graag om een efficiënte oplossing voor u probleem te vinden.

  • Wij blijven verder ter beschikking om desgevallend de oplossing voor u projectmatig uit te werken.

  • Wij blijven eveneens ter beschikking om de door ons uitgewerkte oplossing te implementeren.


2. Problem Solving:

U wenst dat wij voor u een specifiek en gekend probleem  projectmatig  oplossen en implementeren.

  • Wij onderzoeken de oorzaak van uw probleem.

  • Wij stellen een project op en leggen het u voor.

  • Na goedkeuring implementeren wij het project.


3. Audit en veiligheidsbeleidsplan:

U ondervindt dat er veiligheidsproblemen aanwezig zijn  in uw bedrijf, u kent de oorzaken niet en u wenst een globale oplossing.

Hoe pakken wij dat aan ?

  • Audit, dreigings- en risicoanalyse van de veiligheidstoestand van uw bedrijf, gebaseerd op het kwaliteitsmodel EFQM.

  • Remediëren door het opstellen en implementeren van een participatief en geïntegreerd veiligheidsbeleidsplan.

  • Indien gewenst een nazorg door periodieke evaluatie en controle op het functioneren van uw veiligheidsplan.

  • Veiligheidstraining, interne communicatie.


Ter informatie :

 

Het opstellen van een geïntegreerd veiligheidsbeleidsplan ter ontwikkeling van het veiligheidsbeleid behoort tot de opdracht van het management.

 

Op het vlak van de safety problematiek, de veiligheid van de werknemers op de werkvloer, is het voorkomen van arbeidsongevallen wettelijk bepaald en aan imperatieve rechtsregels gebonden.

 

Wat de security betreft, het voorkomen van schade/winstderving door criminaliteit, is het niet wettelijk opgelegd maar wel noodzakelijk wil een onderneming zich kunnen wapenen tegen externe bedreigingen en interne fraude.

 

Bedrijven hebben te kampen met aanzienlijke verliezen door fraude. Per bedrijf gaat gemiddeld 200.000 euro in 2019 verloren door interne en externe diefstal. Het kan zover gaan dat het voorbestaan van de onderneming in het gedrang komt.

 

Bedrijfsleiders hebben niet steeds de nodige tijd of kennis om het causaal verband tussen de fraude en de oorzaken ervan op te sporen en met gepaste middelen te anticiperen

 

Een belangrijke factor in het streven naar veiligheid zijn de medewerkers van de onderneming. Ons bedrijfsveiligheidsplan zal naast leiderschap, procedureontwikkeling, fysische en elektronische maatregelen, een belangrijk deel people management omvatten. De werknemers worden  gestimuleerd en gesensibiliseerd om een veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen en oog te hebben voor de criminaliteitsrisico’s in de onderneming. Zij vormen een belangrijke schakel bij de implementatie en de uitvoering van het veiligheidsplan en om deze reden is er een gedragsverandering nodig.

Wij plannen op maat, op haalbaarheid en effectiviteit

 

Wij hanteren management technieken en combineren ze met onze kennis en ervaring in preventiestrategieën.

 

Wij vertrekken steeds van een audit waarbij een gedetailleerde foto wordt genomen van de veiligheidstoestand van de onderneming. Daaropvolgend wordt een participatief geïntegreerd veiligheids-beleidsplan met passende maatregelen uitgewerkt om de oorzaken van de bedrijfsfraude een halt toe te roepen en te voorkomen. Het plan omvat een synergie tussen de  noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en de dagdagelijkse bedrijfsactiviteiten. Beveiligingsmaatregelen mogen immers de werkzaamheden niet hinderen.

 

Om extinctie te voorkomen is een controle als sluitstuk gewenst, zo niet dooft na zekere tijd de toepassing uit. Of erger nog worden de voorschriften omzeilt om terug fraude te kunnen plegen.

 

De controles/evaluaties gebeuren door de veiligheidschef van het bedrijf of een veiligheidsverantwoordelijke, maar kan ook door een extern bedrijf zoals Crime Management  worden uitgevoerd.

 


De methodiek van Crime Management bestaat erin een veiligheidsbewustzijn en een daaraan gekoppelde veiligheidsalertheid te verankeren in uw bedrijf.

 

 

Veiligheidsbeleid is ook deels personeelsbeleid

 

Hoe doet Crime Management beroep op de eigen medewerkers in de ontwikkeling van het security beleid ?

 

Goede veiligheidsgewoonten vormen de noodzakelijke basis, zeg maar het fundament voor een degelijk veiligheidsbeleid.

Wek bij uw medewerkers een risicobewustzijn op voor de schade ten gevolge van criminaliteit en maak werknemers (mede)verantwoordelijk voor het beheer van de goederen.

Informeer hen, train hen en maak ze mede-eigenaar van het veiligheidsbeleidsplan!

Ga de veiligheidsmaatregelen vastleggen door in het veiligheidsbeleidsplan de nodige procedures ( instructies ) te voorzien. Daardoor kunnen personeel en verantwoordelijken gemakkelijker hun veiligheidstaken opnemen.

 


Meer winst met dezelfde omzet door lagere criminele derving.
Crime Management kan uw verlies door interne fraude aanzienlijk verlagen

 


Crime Management