Nederlands » Onze werking

Hoe gaan wij te werk ?

De EFQM-organisatietheorie

 

De vier delen van het geintegreerd veiligheidsplan
PDF – 484.3 KB 68 downloads
Security Audit NL Crime Management
PDF – 785.3 KB 67 downloads


Wij vertrekken steeds van een audit waarbij een gedetailleerde foto wordt genomen van de veiligheidstoestand van de onderneming.

 

  1. De resultaten van dit onderzoek worden aan de bedrijfsleider(s) voorgelegd evenals de pijnpunten en de wijze waarop er kan worden geremedieerd.
  2. Daaropvolgend wordt een geïntegreerd bedrijfsveiligheidsplan met passende maatregelen uitgewerkt om de oorzaken van de bedrijfsfraude een halt toe te roepen en te voorkomen.
  3. De organisatorische beveiligingsmaatregelen vormen de basis en worden vervolledigd door fysische en elektrische beveiligingsmiddelen.
  4. Het plan omvat een synergie tussen de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en de dagdagelijkse bedrijfsactiviteiten.
  5. Beveiligingsmaatregelen mogen immers de werkzaamheden niet hinderen.
  6. Van zodra het management instemt met het plan wordt het geïmplementeerd.
  7. Een directiebriefing gaat steeds vooraf aan de trainingssessies voor het personeel en de installatie van de materiële beveiligingsmiddelen ( fysisch – elektronisch - IT ).
  8. In de geest van de PDCA-cirkel is het opstellen van een evaluatieplan met concrete meetpunten de allerlaatste stap.

+

Wij adviseren de bedrijfsleiding om een jaarlijkse evaluatie uit te voeren gekoppeld aan bijsturingen en tweejaarlijks follow-up trainingen in te richten om het uitdoven van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te beperken.

 


Op vlak van de kwaliteit van de veiligheid onderzoekt Crime Management problemen die vaak ontstaan door :

 

 


Wij plannen op maat, op haalbaarheid en effectiviteit

 

De eerste stap naar een effectieve veiligheid is het opstellen van een veiligheidsbeleidsplan na een veiligheidsaudit en analyse, het implementeren en communiceren naar de werknemers is het tweede stadium en de controle op de naleving van de voorschriften vormt het sluitstuk.

Veiligheidsvoorschriften mogen de vlotte werking van het bedrijf niet hinderen. Het is dan ook noodzakelijk om na consultatie van het management aan de hand van een audit in overleg met de werkvloer het veiligheidsbeleidsplan op te stellen.

Het is onmiskenbaar nodig de werknemers bij de totstandkoming van het plan te bevragen omdat zij goed geplaatst zijn om informatie te verschaffen over de al dan niet praktische haalbaarheid van bepaalde veiligheidsmaatregelen

(cfr. SMART doelstellingen).

 

Het plan voorziet in procedures die de organisatorische basis zullen vormen voor uitvoering ervan. De fysische en elektronische middelen zijn een noodzakelijke aanvulling die slechts goed zullen functioneren wanneer de werkvloer de toepassing van het plan erkent.

Om extinctie te voorkomen is een controle als sluitstuk noodzakelijk, zo niet dooft na zekere tijd de toepassing uit. Of erger nog, worden de voorschriften omzeilt om terug fraude te kunnen plegen

 

De controles gebeuren door de veiligheidschef van het bedrijf of een veiligheidsverantwoordelijke, maar kan ook extern door Crime Management worden uitgevoerd.

 


Crime Management